Nyemission för befintliga aktieägare

Anmälningsdagen har passerats och nyemissionen är avslutad!
Totalt tecknades 117 aktier.

Vårt nya hus på Lörje väntar på oss! Nu har du chansen att investera och på så sätt bidra med att tillsammans fullända vårt paradis! Genom en högre medlemsnivå kan du boka de bästa rummen under bästa tid!

Se filmen!

Sammanfattning

Nu står vi redo för att fullända Lörje genom Vårt nya hus! Med totalt 50 bäddar och fler aktier får du chansen att boka ditt favoritrum under bästa tid! Var med och förverkliga något som är unikt och värdefullt. Ta med vänner, barn och barnbarn! Låt oss skapa plats för nya fantastiska minnen.

Att Lörje®-konceptet har lyckats står klart! Lörje är mycket välbesökt och har dokumenterat goda enkätbetyg. Gamla vänner får chansen att träffas igen. Nya bekantskaper skapas ideligen, för både unga och gamla. Idén om att Lörje skulle bli som ett hotell, fast en vän eller bekant bodde i varje rum, blev verklighet. Konceptet är unikt i sitt slag och borgar för att erhålla så mycket glädje av gården så kostnadseffektivt det överhuvudtaget är möjligt. Nu kör vi!

Inbjudan till aktieteckning

Du är härmed inbjuden att teckna valfritt antal nya aktier i vårt bolag Lörje Gård AB till teckningskursen 60 tkr per aktie. Teckningskursen ligger betydligt under aktuellt marknadspris.

Vi måste tillsammans lyckas emittera minst 117 aktier för att projektet ska genomföras (7,02 MSEK). Maximalt kan 200 aktier (12 MSEK) emitteras. Uppgår inte emitteringen till minst 117 aktier kan inte nyemissionen genomföras, vilket gör att vi ber samtliga aktieägare att medverka i denna oerhört viktiga nyemission för vår gårds framtid!

Hur många ägare och aktier finns det idag?

I skrivande stund är vi är 90 ägare som har totalt 201 aktier. Av ägarna är 79 fysiska personer och 11 ägare är juridiska personer. Samtliga ägare är medlemmar i Lörje® och medlemsnivåerna föreligger som följer:

NivåAktieantalAntal ägareBokningsöppning
Platina681 mars
Guld31310 mars
Silver22520 mars
Brons1441 april
Det är också möjligt och föreligger att äga fler antal aktier än de ovan nämnda antalen.

Varför ska man ha fler aktier?

Det finns flera fördelar med att ha fler aktier. Förutom den stora glädjen att ha varit delaktig att förverkliga Lörje och göra vår gård färdig och komplett, erhåller du fler rum att välja bland. Vårt nya hus har extremt trivsamma och ljusa rum samt har en inneboende charm som är svår att hitta. Den sociala biten i Lörje®-konceptet har visat sig vara mycket högt rankad och nätverket bland vuxna och barn växer. Genom att tillhöra en högre medlemsnivå får du chans att vara först med att boka just dina favoritrum under bästa tid!

Till sist är Lörje®-konceptet en mycket god ekonomisk investering, men precis som med alla aktier så kan aktievärde också sjunka, vilket bör nämnas i ett memorandum.

Inget nytt medlemsavtal krävs

Alla 90 aktieägare är Lörje®-medlemmar idag. Det betyder att ingen behöver teckna något ytterligare medlemsavtal efter nyemissionen.

När börjar medlemsavgiften att kosta?

Du erhåller poäng för dina nyemitterade aktier från 1 januari 2024 och det är också då som dina nya aktier genererar en ökad medlemsavgift som år 2024 beräknas vara ca 188 kr/aktie/månad. Det är också då din medlemsnivå ökar.

Kan jag ha aktierna på mitt bolag?

Om du äger ett bolag kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att överföra eller köpa aktier i ditt bolags namn. Du kan överföra aktierna till ditt bolag även efter nyemissionen. Om du vill ha mer information om att äga dina aktier i dit bolag, vänligen kontakta info@lorje.se.

Våra hus idag

Det renoverade huvudhuset (Disponentbostaden) är på 400 kvm och är uppfört år 1899. Antal bäddar är idag ca 28.

Vårt nya hus är från 1907–1908 och består av två våningar på totalt 300 kvm plus vindsvåning på ca 150 kvm. Målsättningen är att maximalt erbjuda 50 bäddar på Lörje gård, men att ett antal bäddsoffor ytterligare kan erbjuda temporära sängplatser. Skälet till att landa antalet bäddar på 50 beror på en hotellklassificering samt att vår avloppslösning är anpassad för maximalt 50 personer. Detta antal är också ett mycket bra maxantal som anläggningen klarar i stort.

I en ytterligare byggnad, Stallbyggnaden, ca 300 kvm, som är samtida med Disponentbostaden, finns idag omklädningsrum, nyrenoverad bastu med tre duschar, festlokal, redskapsbod och ytterligare ett kök för matlagning. Ny tvättmaskin finns. Hela övervåningen i Stallbyggnaden är oexploaterad och kan komma användas i framtiden för många olika spännande användningsområden.

Vilka funktioner ska ingå i vårt nya hus?

Insamlad information från enkäten i början av året visar att funktionen för Vårt nya hus ska vara i stort sett lika som för Disponentbostaden. Dock påvisas att fler sociala ytor är önskvärt varför hela eller större delen av bottenvåningen disponeras för kök, matsal och umgängesytor.

Det betyder i detalj två kök för egen mathållning, serveringsyta, matsal, ca sex kylskåp, skåp för torrvaror, diskrum med storköksdiskmaskin, utgång för terrass i kvällssolsläge, social yta med soffor och handikapptoalett med dusch.

På övre våningen planeras ca tre rum erhålla egen toalett samt två till tre rum som delar toalett, som också erbjuder duschmöjlighet.

Den bruna tillbyggnaden i trä från 50-talet behöver rivas. Den ersätts där nere med terrass och där uppe med balkong med brandutrymning.

Ifall vinden tas i drift kommer även brandutrymning att lösas där. Fasaderna kommer att putsas och målas om.

Det avses att fortsätta med frukostbufféverksamheten i Disponentbostaden där gäster från Vårt nya hus kan äta frukostbuffé.

Hur blir den exakta planlösningen?

Planeringen av planlösningen är en del av det kommande projektet. Därför fastslås den i en kommande fas.

Uppvärmning av vårt nya hus

Vinden kommer att isoleras och fönstren åtgärdas så att god isolering sker. Tack vare detta och effektiv uppvärmning är det möjligt att vårt nya hus blir det som håller öppet längre, än Disponentbostaden.

Vad har redan gjorts?

Gott är att avloppslösningen är redan på plats. Rör för el, vatten, avlopp samt internetfiber har redan dragits fram till vårt nya hus. Andra redan åtgärdade faciliteter som vi drar nytta av, är vår renovering av bastun, vår nya vattenpump och vattenavhärdare. Ny elservisledning har dragits för att kunna erbjuda hög elkapacitet.

Taken på våra tre byggnader håller ännu mycket hög kvalitet.

Vattenbrunnen har under sommaren 2022 påvisat tjänligt vatten. Det är oklart vilken kapacitet nuvarande brunn har, men vi har också tillgång till en ytterligare borrad brunn nära vårt nya hus.

När ska det vara klart?

Det nya huset är planerat att vara kunna tas i bruk till midsommar år 2024.

Att vara sparsam med bolagets medel kommer att prioriteras, i stället för att renovera dyrt, snabbt eller förhastat. Därför vill styrelsen vara tydlig och informera att försening kan uppstå, i synnerhet mot bakgrund av dagens omvärldsfaktorer!

Vem genomför renoveringen?

Samma estniska byggbolag som gjorde Disponentbostaden är tilltänkt för de inre byggnationerna, medan för elinstallationer och VVS används lokal arbetskraft. Många ytterligare leverantörer behöver anlitas.

Om vi får in för lite pengar?

Om vi inte lyckas få in 7,02 MSEK (117 aktier) avbryts nyemissionen och alla ägare meddelas om detta i början av oktober. Vad som då ska hända kommer att diskuteras under vår bolagsstämma under november.

Styrelsen bedömer att det kommer att vara svårare än väntat på grund av det sämre ekonomiska läget som uppstått på grund av kriget. Därför ber vi er att trotsa krigets effekter och ändå investera inför vår framtid på Lörje!

Det finns ej heller någon så kallad garant under denna nyemission. Det betyder att det inte finns någon som tagit på sig att tillföra ytterligare tillskott för att uppnå vår miniminivå. Det är därför helt upp till oss ägare om projektet blir verklighet eller ej.

Om vi får pengar över?

Att få pengar över är knappast ett problem. Trädgården och stallbyggnaden, både bottenvåningen och takvåningen, skulle kunna färdigställas. En tvättstuga skulle kunna byggas i källaren i Vårt nya hus som har ett bra rum för detta med en takhöjd om drygt två meter. Vinden i Vårt nya hus är också föremål för att kunna bli verklighet redan nu eller inte, beroende på det kapital vi lyckas få in.

Får jag sälja mina aktier direkt efter nyemissionen?

Svar ja, efter att dina aktier registrerats i aktieboken. Enligt den nya bolagsordningen så får du utan styrelsens godkännande sälja och överföra aktier till dina barn och make/maka/sambo men också till andra befintliga ägare. Efter styrelsens prövning kan du genom två befintliga aktieägares rekommendationer sälja aktier till vem som helst! Se www.lorje.se/bolagsordning för exakta detaljer.

Notera, att om du säljer en aktie under perioden okt-dec 2022 kommer du få frågan vilken/vilka av dina aktier som avses, eftersom aktier med aktienummer över 201 inte kommer att tilldelas några poäng vid poängutdelningen som sker 2023-01-01.

Hur säljer man sina aktier idag?

Det redogörs på sidan www.lorje.se/aktieoverlatelse.

Övrigt om nyemissionen

Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden.

Vid överteckning beslutar styrelsen om hur fördelning av aktier skall ske.

Endast aktieägare som är aktieägare vid sista anmälningsdag får teckna i emissionen.

Styrelsens intention

Juridiskt sett så kan nyemissionsbeloppet inte vikas åt Vårt nya hus, eftersom pengarna tillfaller bolaget generellt. Styrelsens tydliga intention är dock att nyemissionens tillskott ska gå till att förverkliga Vårt nya hus.

Med andra ord, så kommer styrelsens intention att fortsatt att gälla så länge bolagsstämman inte väljer att byta ut fler än 50 % av styrelsens befintliga ledamöter.

Livsmedelssäkerhet

Nuvarande styrelse har för avsikt att registrera oss som livsmedelsföretag inkl. vattenhantering för att på så sätt förstärka vår livsmedelssäkerhet. Om Regionen bedömer att vår låga hantering av dessutom färdiga livsmedel (frukostverksamheten) inte kräver det, kommer vi istället utöka våra rutiner och vår utbildning för kommande husvärdar, så att samtliga gäster alltid ska känna sig säkra att Lörje tillämpar höga livsmedelskrav.

Styrelsens försäkran

Styrelsen för Lörje Gård AB försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum inklusive bilagor, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av bolagets bolagsordning och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Slutord

Den här investeringen har givetvis inte bara ekonomiska incitament utan innehåller också ett enormt mått av känslomässig förälskelse av Lörje och Gotland. Det är långt ifrån bara tidigare kollobarn som älskar Lörje, utan allt fler förälskar sig i vår pärla vid friska kusten.

Bokningssystemets enkätfunktion redovisar ett totalbetyg på 3,8 respektive 3,9 de senaste två åren, på en 4-gradig skala, vilket måste sägas vara mycket högt. Att konceptet fungerar står klart och det är fantastiskt att se så många stolta och glada ägare besöka vår gård. Att kunna färdigställa vårt paradis är en dröm för många av oss. Vi hoppas att även du tänker till om du inte kan tänka dig att investera ett steg ytterligare, än vad du redan tänkt. Ditt tillskott är behövligt.

Bidra till vår gemensamma fulländning av Lörje! Tack!

Hur anmäler jag mig?

Logga in på bokningssystemet https://boka.lorje.se med din e-postadress och ditt lösenord. (Har du glömt ditt lösenord går det bra att använda funktionen Glömt lösenord på inloggningssidan.)

Under menygruppen Nyemission anger du antalet aktier du önskar teckna. Sista anmälningsdag är 1 oktober 2022. Det går bra att ändra ditt önskade antal till och med sista anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan din teckningsanmälan inte ändras utan är bindande.

Det är mycket tacksamt för styrelsen om du har möjlighet att anmäla dig omgående, istället för att vänta in i det sista! Tack!

Vad händer därefter?

Cirka 3-5 oktober erhåller du ett e-postmeddelande om din tilldelning. Inbetalning till bolagets bankkonto ska därefter vara gjord senast 14 dagar efter din tilldelning. Därefter uppdateras bolagets aktiebok.

Kontakt

Styrelseordförande Ivar Algvere nås på ivar.algvere@lorje.se eller 070-751 25 00.

Det går också bra att diskutera nyemissionen med valfri styrelseledamot, se www.lorje.se/kontakt

Övriga dokument

Registreringsbevis

Bolagsordning

Senaste årsredovisningen (2021-08-31)

Ekonomi vid 2022-08-31 (ej bokslut)

Medlemshandboken

Vistelsehandboken

Aktieägaröverlåtelse

Karta över fastigheten